Algemene voorwaarden

Op deze pagina vind je alle juridische voorwaarden voor het gebruik van onze webshop. Neem zeker contact op met onze klantendienst als je hierna nog met vragen zit.

Ondernemingsgegevens
Naam onderneming : The Woody Group
Handelsnaam : Woody
Adres : Dulle Grietlaan 1, B-9050 Gentbrugge
Email : [email protected]
Telefoon : +32-9-217.00.89
Faxnummer : +32-9-217.00.91
Ondernemingsnummer : O.N. 0451.199.359
BTW-nummer : BE 0451.199.359
Rechtsvorm : The Woody Group BVBA – RPR Gent

1. Algemeen

De webshopwww.woodyworld.com wordt uitgebaat door The Woody Group bvba met ondernemingsnummer 0451.199.359 en maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge (België), Dulle Grietlaan 1, 9050 Gentbrugge (hierna ‘de verkoper‘ genoemd ). Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van Woodyworld.com, dat eigendom is van het bedrijf The Woody Group. De verkoopsvoorwaarden zijn ook van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van Woody wordt geplaatst via woodyworld.com.

The Woody Group (www.woodyworld.com) kan op elk moment de Algemene Voorwaarden aanpassen. Elke bestelling na de aanpassing veronderstelt dat u deze heeft aanvaard. De Algemene Voorwaarden kunnen worden aangevuld door andere voorwaarden indien hier expliciet naar verwezen wordt. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren de huidige Algemene Voorwaarden.

De website van www.woodyworld.com, eigendom van The Woody Group bvba, werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.
Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd 'de klant'), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelingsbekwaam te zijn.

Via www.woodyworld.com worden producten uitsluitend aan consumenten verkocht met een leeftijd vanaf 18 jaar en enkel in hoeveelheden die voor consumenten gebruikelijk zijn.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden die zowel op de website worden gepubliceerd als bij de orderbevestiging worden meegestuurd. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van de algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De Algemene Voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website.

Bij elke bestelling zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en orderbevestiging werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.
Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Bij onduidelijkheden kan er steeds gemaild worden naar [email protected]. Er wordt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen geantwoord op al uw vragen.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst viawww.woodyworld.com.

Bestellingen via de website worden geacht voor niet-beroepsmatige doeleinden te worden geplaatst. Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen via de klantendienst naar [email protected].

De verkoper verbindt er zich toe de op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art. 8.

De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.

Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen via mail naar [email protected] of voor bijkomende inlichtingen via het contactformulier onder de rubriek “contact”. Alle vragen worden zo snel als mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen beantwoord.

Indien een bestelling of een deel van de bestelling niet voorradig blijkt te zijn, zal de klant via e-mail op de hoogte gebracht worden. Indien een deel van de bestelling niet voorradig is, zal de rest van de bestelling worden verzonden.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Leveringen zijn enkel mogelijk naar adressen in België, G.H. Luxemburg en Nederland. Volgende verzendkosten zijn van toepassing :

Levering vanaf €25: gratis verzending

Levering voor bestellingen onder €25: €3,95 (tot max 5kg)

Betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden: Bancontact, Maestro, Visa, MasterCard, iDEAL, Belfius online, ING online of KBC online.

Nederland: Indien u wil bestellen met betaling achteraf, neemt u best contact op via e-mail naar [email protected]

Er kan ook worden betaald met een online voucher die op het moment van betaling nog geldig is. Er wordt geen tegoedbon gegeven voor een bestelling die een lagere waarde heeft dan het bedrag van de online voucher. Het resterende bedrag wordt evenmin in specimen terugbetaald via overschrijving.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

Levering is – voorlopig - enkel mogelijk in volgende landen: België, G.H. Luxemburg en Nederland. De levering van het bestelde artikel gebeurt via de leveringsdiensten van GLS. Dit kan geleverd worden op het door de klant opgegeven adres (thuisadres, werkadres of ander) of het kan door de klant afgehaald worden in één van de GLS pickup parcelshops.

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres of afhaling in een GLS pickup parcelshop wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met GLS. Via de daarin vermelde code of link met Track ID kan de klant de verzending opvolgen via het Track & Trace systeem (de e-tracker van GLS).

De leveringstermijn gaat pas in na ontvangst van betaling. Er wordt gestreefd naar een zo kort mogelijke leveringstermijn. De leveringstermijn bedraagt minimaal 1 werkdag en maximaal 30 werkdagen na ontvangst van de betaling voor levering in België, G.H. Luxemburg en Nederland. Voor het overgrote deel van onze bestellingen geldt een levertermijn van 2 à 5 werkdagen.

De verkoper is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.

Bij levering in een GLS Parcelshop: het pakket dient binnen een termijn van 7 werkdagen opgehaald te worden bij de GLS Parcelshop. Indien het pakket niet tijdig wordt opgehaald, keert het pakket terug naar de verkoper, en zal er een retourkost van €3,95 worden aangerekend bij terugbetaling van de bestelling.

6. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na levering om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U kan het herroepingsformulier hier terugvinden.
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggestuurd. Het artikel dient (indien mogelijk in de originele verpakking) samen met het retourformulier afgegeven te worden in een GLS Parcelshop. Na afhandeling van de retour wordt de klant terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde.

Het is uitsluitend toegestaan de producten te passen zoals dit bij het passen van kleding in een winkel gebruikelijk is. Om de aard, kenmerken en werking vast te stellen mag je het artikel eenmalig testen. Bij producten die voorzien zijn van een speciale hygiënesticker of hygiënesluiting dient deze sticker en sluiting niet verwijderd of geopend te zijn. Indien de teruggestuurde artikelen bevuild, beschadigd, of behandeld zijn, en waarvan de originele labels/prijskaartjes verwijderd of beschadigd werden of met geopende of verwijderde hygiënesticker teruggestuurd werden, dan hebben wij het recht om een schadevergoeding te eisen ten belope van de waardevermindering die het product ondergaan heeft.

Terugzending binnen de 14 kalenderdagen is vanuit België, G.H. Luxemburg en Nederland kosteloos. Voor terugzending vanuit andere landen dan België, G.H. Luxemburg en Nederland draagt de klant zelf de kosten.Hiertoe dient het bijgeleverde retourformulier ingevuld te worden en de retoursticker op de buitenkant van de doos gekleefd te worden, waarna de doos wordt afgegeven in één van de GLS Parcelshops.

Indien er een probleem zou zijn met de retourzending, neemt de klant best meteen contact op via ons contactformulier, via e-mail naar [email protected] , of via telefoon naar 03 217 00 89 (we zijn telefonisch enkel bereikbaar tijdens werkdagen van 09u tot 17u).

Aan retour zijn geen kosten noch enige vergoeding verbonden (m.u.v. niet tijdig ophalen van een bestelling).

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde, dit uiterlijk 14 dagen na melding van de herroeping. De klant wordt integraal, dus inclusief desgevallend de leveringskosten terugbetaald.

Voor leveringen in België: wanneer een pakket niet tijdig wordt afgehaald bij de GLS Parcelshop (na rechtstreekse levering bij een GLS Parcelshop, of wanneer het pakket bij een GLS Parcelshop werd geleverd na poging tot thuislevering), zal een retourkost van €3,95 worden aangerekend. Dit wordt afgetrokken van de terugbetaling van het retourpakket.

7. Garantie

Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Wij raden u aan het gebrek zo snel mogelijk te melden, liefst via een bericht op de contactpagina van de webshop of een mail naar [email protected].

Wanneer de geleverde goederen niet conform zijn aan de geplaatste bestelling, geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar (art. 1649bis e.v. van het oud Burgerlijk Wetboek).
Wanneer u zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie, dan dient u aan te tonen dat u het geleverde goed op de website www.woodyworld.com heeft aangekocht. U mag het bewijs van uw aankoop leveren met alle middelen van gemeen recht.

Elk gebrek in het product dient binnen twee (2) maanden na de vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.
In ieder geval zal u geen aanspraak op enige garantie kunnen maken:

  • voor normale slijtage van het product
  • bij onoordeelkundig of abnormaal gebruik van het product of bij gebruik van het product in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd
  • bij het niet naleven van de gebruiks- en/of onderhoudsinstructies
  • bij beschadiging van het product door opzet of nalatigheid
  • indien het product door u werd gewijzigd of bij tussenkomst door een niet door Woody/The Woody Group aangewezen derde
  • bij commercieel gebruik.

Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder 6. De kosten van verzending (mits een gepersonaliseerd label wordt opgemaakt zoals hoger omschreven onder 6.) vallen ten laste van de verkoper.

De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant.
Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld of er wordt een korting gegeven of er wordt geld teruggestort. Indien de kosten van herstelling buiten verhouding zijn, behoudt de verkoper zich het recht voor het artikel te vervangen of om te ruilen door een gelijkaardig artikel.

8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
Bij een eerste online bestelling dient de klant de inschrijvingsprocedure te volgen. Hierna hoeft de klant zich slechts terug aan te melden om een nieuwe bestelling of reservatie te plaatsen.

De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Aansprakelijkheid voor gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft m.b.t. de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.

De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblik de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.

De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door het gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtelijk beschermd. Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toestemming vragen aan de verkoper.

11. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bijvoorbeeld het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, online bannering en diverse online campagnes.

De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

Wij kunnen uw persoonsgegevens (deels) doorgeven aan derden waarop een beroep wordt gedaan voor het leveren van bepaalde diensten of producten (bv. logistieke dienstverlening, financiële verrichtingen) op voorwaarde dat die derden zich ertoe verbonden hebben om de bepalingen van dit privacybeleid na te leven.

Uw persoonlijke informatie zal niet doorgegeven worden aan derden die geen onderdeel uitmaken van ons productieproces.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting is enkel de zetels van het arrondissement Gent en desgevallend het Hof van Beroep te Gent bevoegd.

13. Geschillen

Als u een klacht hebt, of van mening bent dat wij uw klacht niet naar tevredenheid hebben behandeld, neem dan contact met ons op via het contactformulier of via onze klantendienst (via email naar[email protected], of telefonisch naar +32 (09) 217 00 89) voordat u een klacht stuurt via het ODR-platform. Bij Woody dragen we klantentevredenheid hoog in het vaandel en hanteren we de hoogste normen als het gaat om het beheren, beantwoorden en oplossen van de zorgen van onze klanten. Wil u toch een klacht indienen via de Onlinegeschillenbeslechting (ODR) van de Europese Commissie, klik dan hier. U heeft het recht om, conform Verordening (EU) n° 524/2013, de buitengerechtelijke beslechting ervan te vragen via het online platform van de EU met betrekking tot de online regeling van geschillen.

Usp 1
Belgisch ontwerp

Door onze eigen designers

Usp 2
Topkwaliteit

Al meer dan 30 jaar ons stokpaardje

Usp 3
Glow in the dark

Voor licht in het donker

Usp 4
Zit perfect

Hebben we zelf getest

Usp 5
Onze klassiekers

Dieren, kleuren en streepjes